هدایت کننده زنجیرجبران

هدایت کننده زنجیرجبران در ته چاه آسانسور نصب می شود و زنجیرجبران را در مسیر خودش هدایت میکند

تا زنجیر رفت به زنجیر برگشت برخورد نکند و گره نخورد و همچنین صدا نداشته باشد.

 

 

اطلاعات بیشتر ...

نمایش یک نتیجه